Ergüder Emiroğlu, yerel, global sigorta ve reasürans şirketlerine hem hayat hem de hayat dışı branşlar dahil olmak üzere, çok çeşitli düzenleyici ve operasyonel işlemlerde Türk Sigorta Hukuku göz önünde bulundurularak danışmanlık hizmeti vermekte ve temsil etmektedir. 

 

Ayrıca sigorta ve sigorta aracılık şirketlerine menfaatleri doğrultusunda, üçüncü şahıslara karşı rücu talepleri dahil olmak üzere, ferdi veya trafik kaza sigortası poliçeleri ile bağlantılı veya bunlardan kaynaklanan her türlü ihtilafla ilgili temsil hizmeti sunmaktadır.

 

Ergüder Emiroğlu, Sigortacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu başta olmak üzere bunlara bağlı tüzük, yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak kaza, zarar, sorumluluk, taşıma, kredi ve finansal riskler, sağlık, emeklilik ve hayat sigortası konularında faaliyet gösteren sigorta şirketlerine ve sigorta reasürans şirketlerine, sigortalılara ve diğer poliçe lehtarlarına hukuki destek sağlayarak her türlü ihtilafın çözümü için dava süreçlerinin takibini sağlamakta ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

Sigorta hukukunun ana mevzuatı olan Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık Kanunu ile bunlara bağlı tüzük, yönetmelik ve tebliğlerdeki değişim, bu alandaki faaliyetlerin hukuki boyutuna ilişkin teknik hukuki desteğin sağlanmasını son derece önemli bir hale getirmektedir. 

 

Sigorta Hukuku alanında sunulan başlıca hukuki hizmetler şu şekildedir:

 

 • Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,

 • Sigortacılık faaliyetine ilişkin olarak Kanunun sigorta şirketleri ve acenteleri için aradığı gerekli hukuki yapının tesisinin sağlanması,

 • Hukuki başvurular ve bunlardan kaynaklanacak hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,

 • Sigortacılık alanına ilişkin idari denetimlerde gerekli hukuki desteğin sağlanması,

 • İdari kurumların uyguladıkları işlemlere yönelik gerekli hukuki başvuruların yapılması ve dava takibi

 • Sigorta ile ilgili alacak ve tazminat davalarının takibi,

 • Hayat ve Maluliyet Sigortası davalarının takibi,

 • Trafik kazalarına ilişkin tazminat taleplerinde sulh olma ve dava takibi hususlarında temsil,

 • Yangın sigortası davalarının takibi,

 • Kasko ve Deniz Sigortasından kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü,

 • Ferdi Kazalara ilişkin davalarının takibi,

 • Mal ve diğer tazminatlara ilişkin davalarının takip edilmesi,

 • Her türlü hukuki danışmanlık ve yardım

 • Araç değer kaybı, ticari kazanç kaybı takibi

 • Kasko, havacılık ve deniz sigortası ile ilgili ihtilaflar ve ihtilafın dava takibi yoluyla çözülmesi

 • Emeklilik sigortası, sağlık sigortası ve hayat sigortası kapsamında doğan alacak ve tazminat davalarının Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri huzurunda çözülmesi

 • Sel, yangın, deprem vs. afetler neticesinde oluşan sigorta alacak ve tazminatların dava takibi

 • Sigorta sözleşmelerinin hazırlanması, feshi, kısmi fesih ve cayma işlemleri

 • Sigorta sözleşmelerindeki yükümlülüklerin ihlali halinde doğan ihtilafların takibi

 • Zarar sigortaları, zorunlu sorumluluk sigortalarından kaynaklanan ihtilaflar

 • Trafik Kazası Sonucu Yaralanma ve Vefat  Nedeniyle Tazminat Talepleri  (Son 10 yıl içinde oluşan trafik kazası mağdurlarına ve mirasçılarına ölüm ve sakatlanmalardan doğan poliçe teminat haklarının tahsili hususunda hukuki destek vermekteyiz.)

 • Trafik ve İş Kazası sonucu Ölüm ve Sakatlıktan Doğan Destekten Yoksun Kalma ve Maluliyet Tazminat Talepleri

 • Trafik Kazası Sonucu Araç Değer Kaybı Tazminat Talepleri

 • Ödenmeyen sigorta primlerinin, sigorta ettirenden tahsili amacıyla icra müdürlükleri ve mahkemeleri nezdinde icra takibi işlemleri yapılması

 •  Sigorta şirketlerinin zarar görene ödediği tazminat ve sigorta bedellerinin, zarar görenden tahsili amacıyla sigorta avukatımız tarafından dava açılması ve sonuçlandırılması

 

 

 

 

SİGORTA HUKUKU