Bireysel ve toplu iş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği hukuku, sosyal güvenlik hukuku ile göç hukuku alanlarında uzmanlaşmış avukatlarımızdan oluşan ekibimiz, uluslararası şirketlerden farklı yelpazelerdeki müvekkillerimize iş hukukuna ilişkin her türlü konuda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda, Ergüder Emiroğlu olarak, Türkiye’de çalışmanın kültürel hassasiyetine uygun şekilde, tüm kanunlara ve karmaşık yapıdaki ikincil mevzuata hâkim şekilde müvekkillerimize pratik ve gerçekçi hukuki tavsiyeler vermekte, uyuşmazlıklar, bireysel ve toplu iş sözleşmeleri ile göç hukuku konusunda her müvekkilimizin özel ihtiyaçlarına göre tasarlanmış danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

 

İş hukukuna hakim olan işçinin korunması ve lehe yorum ilkesi nedeniyle, şirketler, iş hukuku kanunları ile yargı kararlarını yakından izlemek ve buna uygun hareket etmekle yükümlüdürler. Bu kapsamda, iş hukuku alanında verdiğimiz hukuki danışmanlıkların önemli bir bölümünü, işveren ve işçiler arasında çıkabilecek ihtilafların önlenmesi ya da en aza indirilmesi oluşturmaktadır. İhtilafın kaçınılmaz olduğu hallerde ise dava yoluyla çözümde müvekkillerin mahkeme huzurunda temsili sağlanmaktadır. Vermekte olduğumuz hukuki danışmanlıkların kapsamına, günümüz ticaret hayatında gerek donanımlı işçi eksikliği, gerekse çalışan sadakatinin ve bağlılığının sağlanmasında yaşanan sorunlar gibi sebeplerle karşılaşılan ve iş sözleşmelerinde artık sıkça yer verilen rekabet yasağı ve istihdam yasağı hükümlerinin uygulanmasına yönelik uygulamalar ve hukuki girişimler de girmektedir.

 

Bu alanda işveren yönünden sunduğumuz hizmetler şunlardır:

 • Şirket işyeri yönetmeliklerinin/politikalarının incelenmesi ve tadili

 • Sözleşmelerin incelenmesi ve tadili

 • Toplu iş sözleşmesi müzakereleri ve sendikalarla olan ilişkiler hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi

 • Göç hukuku (oturma ve çalışma izni, özel vizeler)

 • İkale sözleşmeleri, iş sözleşmesinin feshine yönelik risk değerlendirmeleri

 

Bu alanda işçi yönünden sunduğumuz hizmetler şunlardır:

 • İşçilerin alacak haklarına ve işe iade davalarına ilişkin ihtilafların çözümlenmesi

 • İş güvenliği çerçevesinde alınması gereken önlemler ve kontrollerin sağlanmasına yönelik hizmetin verilmesi

 • İş kazalarıyla ilgili hukuki ve cezai davaların takibi

 • İş kazası ve meslek hastalığından doğan maddi ve manevi tazminat davaları

 • Çalışanlara sağlanan menfaat ve tazminatlar

 • Göç hukuku (oturma ve çalışma izni, özel vizeler)

 

İşçi ve İşveren yönünden sunulan hizmetler:

 • İşe iade dava sürecinin takibi,

 • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti ve sair işçilik alacaklarına ve toplu iş sözleşmesinden kaynaklı alacaklara ilişkin dava sürecinin yürütülmesi,

 • Hizmet tespit dava süreçlerinin yürütülmesi,

 • İş sözleşmelerin feshi ile ilgili fesih prosedürleri, haklı fesih, haksız fesih, geçersiz fesih konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerinin sunulması,

 • İşçi-İşveren ilişkisi bağlamında, gizlilik ve rekabet yasağı sözleşmesi ve şartlarının hazırlanması,

 • İşçi-işveren arasındaki hizmet ilişkisi kapsamında, iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesinde hukuki destek sağlanması,

 • İş sözleşmelerinin ve bağlı prosedürlerin Yargıtay uygulaması ışığında güncellenmesi ve/veya yeniden düzenlenmesi

 • Her somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması

 • İş hukuku alanında şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda sözlü ve yazılı danışmanlık hizmeti verilmesi,

 • İş Hukuku’nda işçi-işveren ilişkisinden kaynaklanan ihtilaflar kapsamında, şirketlerin insan kaynakları biriminin oluşturulmasının sağlanması ve sorunsuz olarak işleyişinde yasal çerçeve içinde iş hukuku danışmanlığı hizmeti verilmesi,

 • Sendikal faaliyetler ile ilgili ihtilafların çözümlenmesi

 • Kazası ve Meslek Hastalığı olaylarına ilişkin ve bu olaylardan doğan sorumluluk hakkında hukuki destek verilmesi,

 • İş Kazası ve Meslek Hastalığına ilişkin tazminat ve diğer davaların hazırlanması ve sürecin yürütülmesi,

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken yasal önlemler konusunda danışmanlık hizmetleri verilmesi,

 • SGK’ya yapılacak bildirimler (İşyeri Beldirgesi, İşe Giriş Bildirgesi, Eksik Gün Bildirimi, İşten Ayrılış Bildirgesi) ile ilgili olarak şirketlere hukuki destek verilmesi,

 • Alt İşverenlerle (Taşeron) olan ilişkilerin düzenlenmesi, alt işveren uygulamasından doğan sorumluluklar konusunda hukuki destek verilmesi,

 • Şirketlere verilen idari para cezalarına karşı ilgili itirazların yapılması, bu konularla ilgili olarak hukuki danışmanlık hizmetlerinin sunulması,

 • İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin  eğitim hizmetlerinin sunulması

 

 

 

 

 

 

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU