İdare hukuku, temelini Anayasa’dan alan ve amacı kamu yararını gerçekleştirmek olan idarenin işleyişini ve kişilerle olan ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Dolayısıyla idarenin gerçekleştireceği idari işlemler, gerçek ve tüzel kişileri yakından ilgilendirmekte olup, söz konusu işlemlerin hukuka aykırı olması halinde, bu hukuka aykırılıkların giderilmesi için idarenin yetkili mercilerine başvurulması ve davaların açılması gerekmektedir.

 

Ergüder Emiroğlu, bireylerin idare karşısında hiçbir şekilde hak kaybı yaşamaması için hukuki ilkeler ışığında idareye karşı bireylerin haklarının korunması saikiyle hareket ederek, idarenin hukuka aykırı idari işlem ve eylemlerine karşı gerekli başvurularda bulunma ve başvurulara ilişkin yasal süreçlerin takibi noktalarında müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır. Hukuka aykırı idari işlem ve eylemlerin iptali istemli dava yoluna gidilmesi ve davaların takibi, idareye karşı yürütülen tam yargı davaları, idari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözümü hususunda hizmet vermektedir.

 

Devlet ve mükellef arasında meydana gelen vergi uyuşmazlıklarının güncell mevzuat ışığında; dava öncesi uzlaşma sürecinin yürütülmesi, dava yoluna başvurulması gereken hallerde dava açılması, vergi cezalarının iptali işlemleri ve düzeltme talepleri konularında müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti sunan Ergüder Emiroğlu birey odaklı anlayışı ile gerek idare gerekse vergi hukuku alanında bireyin otoriteye karşı olan haklarının korunması için her türlü hukuki çalışmayı sürdürmektedir.

 

Ergüder Emiroğlu olarak, gerçek ve tüzel kişilerin idare karşısında korunması kapsamında, iptal ve tam yargı davaları açılması, Kamu İhale Kurumu kararlarının iptali, bakanlıklar, kamu tüzel kişileri, belediyeler ve idarelerin tasarruflarına karşı iptal davası açılması, mahkemeler nezdinde temsili noktasında hizmet vermektedir.

 

Bu alandaki faaliyetleri aşağıda belirtilen işlemleri kapsamaktadır:

 

 • Her türlü idari  başvuru ve itirazların yapılması

 • İdari yolların  tüketilmesi

 • Dava takibi ve  uyuşmazlıkların çözümü

 • Gümrük  mevzuatından ve diğer idari cezalar ile vergi suç ve cezalarından kaynaklanan problemlerin çözümü

 • Gelir vergisi, katma değer vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi ve diğer tüm vergi türlerine ilişkin ihtilaflar

 • Vergi cezalarına ilişkin uzlaşma vaki olmadığı takdirde Vergi Mahkemesi' nde dava açılması

 • Beyana dayanan tarh, re’sen, ikmalen veya idare tarafından yapılan tarhiyat işlemleri

 • Yanlış veya eksik gelir beyanı, mahsup işlemleri

 • Asgari geçim indirimi, engellilik indirimi ve şahıs sigorta primlerinin vergi matrahından indirimi işlemlerinin yapılması

 • Kurumlar vergisi (Ar-Ge) indirimi işlemlerinin yapılması, devlet teşvik şartlarının ihlal edilmesi, Ar-ge projesinin tamamlanamaması veya başarısızlıkla sonuçlanması

 • Veraset ve intikal vergisi beyannamesi hazırlanmasıi veraset ve intikal vergisinden borç ve masrafların indirilmesi

 • Mükelleflerin vergi amortisman indirimlerinin sağlanması

 • Kurumlar ve çalışanların vergi kesintileri

 • Yabancılara vergi kimlik numarası çıkarılması

 • Kurumlar vergisi muafiyeti ve istisnaları

 • Kurumlar vergisinden gider indirimi ve zarar mahsubu işlemleri

 • Örtülü sermaye, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımına ilişkin ihtilaflar

 • Tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma işlemlerinin yapılması

 • Hesap hataları ve vergilendirme hatalarının düzeltilmesi

 

 

 

 

İDARE VE VERGİ HUKUKU