Ergüder Emiroğlu, İcra İflas  Hukuku alanında, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm  menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. Bu alandaki hizmetler, alacaklı/borçlu ve  üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel  mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsamaktadır.
 

İcra İflas Hukuku alanında verilen diğer hizmetlerden bazıları:

 

 • Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takipleri

 • Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve  yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması

 • Riskli alacakların yasal takibi ve risk sonrası yönetimi

 • Alacak takip planlaması yapılarak kurumsal takip dosyalarının tahsilat odaklı takibi

 • Kambiyo senetlerine ilişkin takipler

 • Sulh ve uzlaşma ile alacak tahsili

 • Rehin, ipotek ve teminat alma işlemleri

 • İflas Erteleme

 • Konkordato

 • Bankaların kredi  sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi

 • İcra ve İflas Kanunu' ndan kaynaklı uyuşmazlıklarda gerek alacaklı gerekse borçlu  haklarının hukuki olarak savunulması,

 • Mali dengesi bozulmuş tüzel veya gerçek kişilerin borçlarının yapılandırılması için gerekli  görüşmelerin üçüncü şahıslar ve finans kurumları nezdinde yürütülmesi ve deneyimleri  doğrultusunda müvekkilleri lehine pragmatik sonuçlandırılması için hızlı ve etkin  şekilde en düşük maliyetle çözüme ulaşılmasının sağlanması

 • İlamlı, ilamsız, kambiyo senetlerine dayalı (bono, çek, poliçe) icra takiplerinin hazırlanması ve takibi

 • Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve  yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması

 • Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi

 • Konut, site, aidat alacakları ile kira alacaklarının tahsili

 • Faturaya dayalı alacakların tahsilli

 • Finans, kredi ve leasing sözleşmelerinden doğan alacakların tahsili

 • Rehinin ve ipoteğin paraya çevrilmesine yönelik icra ve iflas takipleri

 • Haksız ve mesnetsiz alacak iddiaları nedeniyle borçlu olunmadığının tespiti için menfi tespit davası açılması ve dava sürecinin takibi

 • İflasın kapanmasına kadar geçen sürede tüm işlemlerin yasal takibi, gerçek ve tüzel kişilerin iflaslarına ilişkin tüm yasal işlemlerin takibinin yapılması,

 

 

 

 

 

İCRA VE İFLAS HUKUKU