Ergüder Emiroğlu, gerek Türk vatandaşları arasında gerekse Türk vatandaşları ile yabancılar arasındaki nişanlanma, evlenme, boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, mal rejimine uygun tasfiye, hısımlık, soybağı kurulması, evlat edinme, çocuk malları, aile malları ile vesayet gibi konularda aile hukukundan doğan ihtilafların çözümünde Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili milletlerarası sözleşmeler ve kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde özel hayatın gizliliğine büyük özen göstererek müvekkillerine hizmet verir.

 

Bu alandaki faaliyetlerimiz aşağıda belirtilen işlemleri kapsamaktadır:

 

 • Evlilik öncesi uygulanacak mal rejimine ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi ve mal rejimi sözleşmelerinin hazırlanması,

 • Nişanın bozulmasından kaynaklanan maddi ve manevi zararların giderilmesi davalarında müvekkillerin temsili,

 • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarında müvekkillerin temsili,

 • Boşanma davalarında, nafaka, müşterek çocukların velayeti, maddi ve manevi tazminat ile eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi,

 • Aile içi şiddet ve benzeri hallerde tedbir kararı alınması ve haksız tedbir kararlarına itiraz edilmesi,

 • Evlat edinmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,

 • Aile konutu şerhinin tapu kütüğüne işlenmesi ve haksız tesis edilen şerhlerin kaldırılması işlemleri,

 • Mirasçıların terekeden alacakları pay ve oranlara ilişkin danışmanlık hizmetleri ile mirasçılık belgesi alınması,

 • Mirasçılık belgesinin iptali,

 • Vasiyetname hazırlanması,

 • Miras bırakanın sağlığında ya da ölüme bağlı tasarrufta bulunmak suretiyle saklı paylı mirasçıların saklı paylarının ihlal edildiği durumlarda tenkis davası açılması ve vekaleten temsil,

 • Terekenin tespiti davaları,

 • Miras bırakanın, yasal koşulların varlığı halinde saklı paylı mirasçısını mirasçılıktan çıkarılması, 

 • Ölüme bağlı tasarrufta bulunulmasına dair hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,

 • Muris muvazaası davaları,

 • Miras sebebiyle istihkak davaları,

 • Ortaklığın giderilmesi/ izale-i şuyu davaları,

 • Vasiyetnamenin iptali davaları

 

AİLE VE MİRAS HUKUKU